GEEN STREEP DOOR RONSE !De N60 en de Zuiderring in Ronse

tracé G4+

Huidige stand van zaken

Zoals u reeds heeft kunnen vernemen via diverse kanalen, werd Het GRUP "Rond Ronse" definitief goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08/12/2023.

De ingediende bezwaren werden door de Vlaamse overheid weerlegd, dus is het nu van groot belang om de argumenten van de werkgroep te counteren.

In zijn huidige vorm zullen heel wat Ronsenaars, en bewoners van naburige gemeenten, negatieve gevolgen ondervinden van de aanleg van de nieuwe verbindingsweg.

Tot 06/02/2024 konden betrokkenen een dossier bij de Raad van State indienen.

Verschillende beroepen tot nietigverklaring werden ingesteld tegen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2023 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Rond Ronse” (RUP_02000_212_00490_00001). Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers, gepubliceerd op 25/03/2024 : G/A 241.106/V2.038, G/A 241.110/X-18.575, G/A 241.111/X-18.577, G/A 241.115/X18.578, G/A 241.116/ X-18.579, G/A 241.117/X-18.580, G/A 241.126/X18.583, G/A 241.130/ X-18.589, G/A 241.140/V-2.039, G/A 241.142/X18.587, G/A 241.146/X-18.588, G/A 241.161/X-18.591.

De enige mogelijkheid die deze mensen nu nog hebben, is zich aansluiten bij een dossier dat bij de Raad van State werd ingediend.

De petitie tegen de doortrekking van de N60 en de realisatie van de "Zuiderring" door Ronse haalde ruim de kaap van 1.600 sympathisanten. Waarvoor onze hartelijke dank !

Bekijk hier de reportage op AVS.

Zie ook dit artikel op VRTnws.

En nog dit voor alle duidelijkheid :
wij zijn VOOR de ontsluiting van Ronse,
wij zijn VOOR de economische groei !
Maar niet tegen elke prijs...
 


Links naar documenten en bijlages :

Besluit Vlaamse Regering 23.11.2023

Advies Raad van State 22.11.2023

Definitieve vaststelling van het GRUP 'Rond Ronse', deze omvat volgende bijlages :

Bijlage I. Verordenende grafische plannen

Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst

Bijlage IIIb. toelichtingsnota - kaarten

Bijlage IV. Register van percelen van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordtdoorgevoerd die aanleiding kan geven tot eenplanschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikerssschadecompensatie

Bijlage V. Plan-MER

Bijlage VI. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Bijlage VII. Landbouweffectenrapport (LER)

Bijlage VIII. RVR-toets

Bijlage IX. Convenant inzake het weren van het doorgaand vrachtverkeer via de N48b & flankerend beleid

Bijlage X. Scopingnota 3

 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy