Actueel over de N60 door RonseLaatste nieuwtjes

Definitieve vaststelling van het GRUP

In het Staatsblad van 08/12/2023 verscheen de definitieve vaststelling van het GRUP.

U kan dit hier nalezen.

Besluit van de Vlaamse Regering

Op 20 oktober 2023 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering waarin zowat alle eerder geuite bezwaren worden behandeld.

Het betreft hier een document van zo maar eventjes 154 pagina's ! U kan het hier downloaden ter inzage.

Alle bezwaren zouden hierin aan bod komen. Probeer eens de zoekfunctie in Acrobat Reader bij het zoeken naar je straat...

Hou de avond van 11 juni 2019 vrij !

Er rommelt opnieuw één en ander Rond Ronse. De Vlaamse Regering heeft opdracht gegeven aan een werkvennootschap om het project Rond Ronse te realiseren. Rond Ronse is een integraal project dat loopt via een geïntegreerd planningsproces. Een oplossing wordt gezocht voor het doorgaand verkeer, zowel bovenlokaal als in de stadskern. Dankzij dit planningsproces wordt brede aandacht geschonken aan landbouw, recreatie, onroerend erfgoed, natuur en economie. Alle informatie hierover vindt u op dewerkvennootschap.vlaanderen.

In het kader van een consultatieperiode organiseert de werkvennootschap op 11 juni een participatiemoment voor het brede publiek van 18u30 tot 20u30 in TIO3. Naar dit publieksmoment worden inwoners uit Ronse, Maarkedal en Kluisbergen uitgenodigd.

Dringende Oproep : wij roepen al onze actieve sympathisanten op om op 11 juni massaal naar TIO3 af te zakken.
Kom af om te tonen hoe de inwoners van deze stad denken over het project rond Ronse. Bereid jullie vragen voor.
Het zal belangrijk zijn om die avond duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor een streep beton door Ronse.

En er is nog meer nieuws : het burgercomité Geen Streep Door Ronse is door de werkvennootschap uitgenodigd voor een eerste werksessie "Ambities Rond Ronse" op dinsdag 11 juni van 9u tot 17u in TIO3. Frank Vercleyen, onze woordvoerder, zal hieraan deelnemen. Ook andere stakeholders zijn uitgenodigd, zoals de stad, VOKA, boerenbond, Omer Wattez, Natuurpunt,...

Start- en procesnota
De opdracht "Rond Ronse" die De Werkvennootschap kreeg van de Vlaamse Regering, volgt de procedure van een geïntegreerd planningsproces om tot een GRUP te komen (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan). De eerste stap in zo'n planningsproces is een start- en procesnota. In de startnota worden o.m. de planningscontext en de globale plandoelstellingen beschreven. De procesnota beschrijft dan weer hoe het proces wordt aangepakt en op welke manier de participatie en communicatie zullen worden georganiseerd. Zowel de start- als de procesnota werden op vrijdag 26 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De nota’s kan u raadplegen via de aangegeven linken.

Op zondag 30 september 2018 gaan onze derde aperitiefwandeling en aansluitend barbecuefestijn door.

Verzamelen voor de wandeling kan vanaf 10u op de parking van 't Rosco (ingang langs de Leuzesesteenweg 241, Ronse zie Google Maps) vanwaar de deelnemers met een shuttle naar de top van de Kruisberg worden vervoerd. Daar vergasten wij de deelnemers op een warm drankje, waarna iedereen een plan ontvangt van de te volgen route. Deze keer verkennen we samen het tracé dat de "missing link" zou volgen. U kan met eigen ogen zien hoe dit tracé een onherstelbare schade zou toebrengen aan onze prachtige natuur en het mooie uitzicht voor altijd zou verpesten.
Deelnemen aan de wandeling is gratis !

De deelnemers aan de barbecue kunnen vanaf 12u00 rechtstreeks aan tafel aanschuiven voor aperitief en barbecue. De BARBECUE vindt plaats in het Domein Callewaert, Biest 58, 9600 Ronse.
Op het domein zelf is er geen parkeergelegenheid. U kan uw voertuig vlakbij kwijt op de parking van het Rosco (ingang langs de Leuzesesteenweg 241, Ronse zie Google Maps); daar volgt u de pijlen die naar Biest 58 leiden. Iedereen kan vanaf 12u mee aan tafel schuiven voor een BARBECUE tegen een democratische prijs van 16 euro (+ gratis aperitief), kinderen tot 12 jaar 9 euro (+ gratis drankje). Er is ook een vegetarisch alternatief voorzien. Erna kan u nog genieten van een stuk lekkere taart en een kopje koffie.

Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue, is een vereiste en u kan zich daarvoor wenden tot de leden van het actiecomité (info@geenstreepdoorronse.be). U kunt eveneens reserveren en betalen per overschrijving op rekening nummer BE46 0017 2872 7936 op naam van "geen streep door ronse" met vermelding aantallen (... x 16 euro + ... x 9 euro). Vergeet ook niet te vermelden indien u vegetarisch wil. Graag reserveren vóór 20 september aub !

Nodig ook vrienden, kennissen en familie uit om samen te genieten van deze mooie dag !
Kan u niet aanwezig zijn, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom !

Raad van State vernietigt doortrekking N60!

In de zitting van 30 juni 2016 heeft de Raad van State op verzoek van de vzw Milieufront Omer Wattez (MOW) het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 vernietigd betreffende het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) "Missing Link N60 te Ronse". Dit betekent dat al het voorbereidende werk voor de doortrekking van de N60 van nul af moet hernomen worden. Een terugslag met ettelijke jaren voor de plannen van de Vlaamse Regering en van de Stad Ronse. Het actiecomité Geen Streep door Ronse is verheugd met dit besluit van de Raad van State en ijvert ervoor om de doortrekking van de N60 door Ronse definitief af te voeren. Het afvoeren van de doortrekking van de N60 betekent tevens een onverwachte opsteker voor de Vlaamse begroting in nood.

Het is duidelijk dat de slordige nonchalance van het Plan-M.E.R. "Missing Link" niet wordt gesmaakt door de Raad van State met vernietiging van het GRUP als gevolg. Zowel het Project-M.E.R., als het Plan-M.E.R. zijn erg slordig opgesteld: er is nogal nonchalant rondgestrooid met ongefundeerde conclusies. De bodemstructuur van de Vlaamse Ardennen, in concreto het Schavaert en de Fiertelmeers wat dit dossier betreft, kennen een dermate broosheid dat de bouw van dergelijk voorgesteld project nefaste gevolgen zal hebben. Vroegere studies van de KULeuven én huidige studies van de UGent bevestigen dit zwart op wit. Tóch wordt in het ganse M.E.R. hierover met geen woord gerept! Men schrijft letterlijk dat, indien zich tijdens de werken problemen zouden voordoen, er op dat moment wel naar een oplossing zal worden gezocht... Dat is uiteraard een zeer onprofessionele ingesteldheid wanneer het om werken van die omvang gaat. Wij weten dat men bij het AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer) de piste onderzoekt van een tunnelconstructie. Maar ook een tunnel neemt nooit volledig het risico voor grondverschuivingen weg en het kostenplaatje zou enorm de hoogte inschieten. Alsof 210 miljoen euro (de huidige raming) nog niet genoeg is!

MOW had in zijn argumentatie -zeer terecht- aangevoerd dat het Project-M.E.R. en het Plan-M.E.R., waarop het GRUP zich baseert, veel lacunes vertonen wat milieucompensaties betreft. Telkens wanneer deze aan bod komen wordt er gemakshalve verwezen naar de projectfase waarin deze zouden worden aangepakt. Dit is een manifeste vorm van rechtsonzekerheid die door de Raad van State als eerste werd weerhouden om het GRUP te vernietigen.

Het actiecomité Geen Streep door Ronse had in februari reeds vernomen dat de auditeur van de Raad van State een aantal bezwaren tegen de doortrekking van de N60 positief had geadviseerd. Onder meer de wetenschappelijk onderbouwde bezwaren tegen de constructie van een viaduct in de omgeving van het Schavaert, beoordeelde de adviseur als een onoverkomelijk bezwaar tegen de doortrekking. Het comité en de andere gedupeerden, die een bezwaar indienden, zijn nu ronduit optimistisch: bij de ingediende bezwaarschriften zitten een aantal stevig gefundeerde dossiers met wetenschappelijk bewijs dat de Schavaerthelling en de Fiertelmeers compleet ongeschikt zijn voor dergelijke infrastructuurwerken zoals vermeld in het GRUP "Missing Link".

De natuurlijke rijkdom van Ronse krijgt een boost

In onze bronbossen (Hotond, Ingelbos) komen populaties van bedreigde vuursalamander (op de Rode Lijst vermeld als zeer sterk bedreigd). Dat werd ons door Natuurpunt Ronse bevestigd. Daarvan bestaan officiële waarnemingen. Door de vernietiging van de plannen voor de N60 zal deze salamanderpopulatie niet extra onder druk komen te staan.

Tevens zal het landschap van de Fiertel ongeschonden bewaard blijven en op die manier zal het cultureel erfgoed kans maken op UNESCO-erkening.

Het comité vraagt met aandrang aan het stadsbestuur om eindelijk werk te maken van het slim begeleiden van de verkeersstromen rond Ronse. Al te lang heeft men de N60 naar voor geschoven als oplossing voor alle problemen. Nu de N60 er niet komt, moet er werk gemaakt worden van het scheiden van de verkeersstromen: doortrekkend verkeer moet om de stad geleid worden, stadsverkeer moet slim en in alle veiligheid ervoor zorgen dat de Ronsenaars hun bestemming kunnen bereiken. Er is werk aan de winkel...

Het comité Geen Streep door Ronse bedankt zijn vele actievoerders voor de jarenlange strijd en viert deze belangrijke mijlpaal samen met de meer dan 1250 aanhangers die de petitie tegen de N60 ondertekend hebben.

Wij blijven echter zeer waakzaam want het Vlaams Gewest kan besluiten om een nieuw GRUP op te stellen. Alle stappen die het Vlaams Gewest en de Stad Ronse in de toekomst zullen ondernemen in verband met de N60, worden argwanend gevolgd. Indien nodig zullen we dus dan ook niet aarzelen om onze stem weer te laten horen! Wordt dus, waarschijnlijk, vervolgd...

Op zaterdag 16 april 2016 lezing "N60 op los zand ?!"

Het comité van Geen Streep door Ronse organiseert op zaterdag 16 april een lezing over de absurditeit van de geplande "missing link".
Sprekers zijn Mevr. Marie-Christine Gottigny en Dhr. Piet Piron.

Gastspreker Marie-Christine Gottigny is doctor in de aardrijkskundige wetenschappen en deed gedurende meer dan 25 jaar bodemonderzoek in de Vlaamse Ardennen. Uit haar conclusies blijkt duidelijk dat de ondergrond waar het geplande tracé zou komen, totaal ongeschikt is. Meer nog : het houdt verschillende risico's in zoals grondverschuivingen.

Gastspreker Piet Piron is rechter op rust. Hij is de achterkleinzoon van de schilder Valerius De Saedeleer en kleinzoon van de schilder Leo Piron. Hij is een begenadigd verteller en zal aan de hand van beelden laten zien waarom onze streek moet gevrijwaard worden van nog meer beton.

Iedereen is welkom (zelfs de lokale politici). De inkom is gratis !
Begin : 19u30
Locatie : CC Brouwerij De Keyser, Priesterstraat 13, 9600 te Ronse

17.02.2016 : Auditeur geeft NEGATIEF advies ivm de missing link in de N60

Met groot genoegen namen wij kennis van het negatief advies dat de auditeur bij de Raad van State uitbracht in verband met de realisatie van de missing link.

Tijdens het pleidooi (waarvan de datum nog niet vastligt), zullen wij via onze raadsman nog enkele sterke extra argumenten aanbrengen.
Wij zien de uitspraak dan ook met een gerechtigd optimisme tegemoet.

Op zondag 4 oktober 2015 gaan onze tweede aperitiefwandeling en aansluitend barbecuefestijn door.

Verzamelen kan vanaf 9u30 aan Chalet Het Park, Spinsterstraat 117, Ronse. Wij starten tussen 9u30 en 10u in groepjes voor een begeleide WANDELING die ongeveer twee uur zal duren en waarbij we onderweg uitleg geven waarom deze mooie omgeving absoluut moet blijven bestaan. Bij het Kasteel van Malander mogen we een kijkje nemen in de mozaïek-kapel.
Deelnemen aan de wandeling is gratis !

De wandeling eindigt waar ze begon : in Chalet Het Park, Spinsterstraat 117, Ronse. Iedereen kan daar vanaf 12u mee aan tafel schuiven voor een BARBECUE tegen een democratische prijs van 15 euro (+ gratis aperitief), kinderen tot 12 jaar 8 euro (+ gratis drankje). Er is ook een vegetarisch alternatief voorzien. Erna kan u nog genieten van een stuk lekkere taart en een kopje koffie.

Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue, is een vereiste en u kan zich daarvoor wenden tot de leden van het actiecomité (info@geenstreepdoorronse.be). U kunt eveneens reserveren en betalen per overschrijving op rekening nummer BE46 0017 2872 7936 op naam van “geen streep door ronse” met vermelding aantallen (... x 15 euro + .... x 8 euro). Vergeet ook niet te vermelden indien u vegetarisch wil. Graag reserveren vóór 1 oktober aub !

Nodig ook vrienden, kennissen en familie uit om samen te genieten van deze mooie dag !
Kan u niet aanwezig zijn, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom !

Op vrijdag 24 april 2015 overhandigde een delegatie van ons actiecomité een open brief aan Provinciegouverneur Jan Briers.

U kan hier deze open brief nalezen.

Op zondag 2 november nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan onze aperitiefwandeling gevolgd door een barbecue.

Verzamelen kan vanaf 9u aan Chalet Het Park, Spinsterstraat 117, Ronse. Wij starten tussen 9u30 en 10u in groepjes voor een begeleide WANDELING die ongeveer twee uur zal duren en waarbij we onderweg uitleg geven waarom deze mooie omgeving absoluut moet blijven bestaan.
Deelnemen aan de wandeling is gratis !

De wandeling eindigt waar ze begon : in Chalet Het Park, Spinsterstraat 117, Ronse. Iedereen kan daar vanaf 12u mee aan tafel schuiven voor een BARBECUE tegen een democratische prijs van 15 euro (+ gratis aperitief), kinderen tot 12 jaar 8 euro (+ gratis drankje). Erna kan u naar wens nog genieten van een stuk lekkere taart en een kopje koffie.

Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue, is een vereiste en u kan zich daarvoor wenden tot de leden van het actiecomité (info@geenstreepdoorronse.be). U kunt eveneens reserveren en betalen per overschrijving op rekening nummer BE46 0017 2872 7936 op naam van “geen streep door ronse” met vermelding aantallen (... x 15 euro + .... x 8 euro). Graag inschrijven voor 27 oktober !

Nodig ook vrienden, kennissen en familie uit om samen te genieten van deze mooie dag !
Kan u niet aanwezig zijn, dan is een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom !

Op donderdag 25 september om 19u is er een info- en debatavond in de refter van het Koninklijk Atheneum Ronse, G. Royerslaan 39. Iedereen is van harte welkom. Meer info ? Klik hier !

Op 4 september werd besloten onze krachten te bundelen met twee andere actiecomités. Lees hier het perscommuniqué.

Op 19.08.2014 stuurde Frank Vercleyen deze open brief aan Minister Ben Weyts.

Ons comité werd op 07.07.2014 ontvangen door Jean-Luc Crucke, Burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing en Waals volksvertegenwoordiger.


© gazetronse.be 

Burgemeester Jean-Luc Crucke luistert aandachtig naar de argumenten van onze actiegroep. Videofragment op onze pagina pers.

Tegen de N60... op de N60

Stad Ronse betrapt op leugen ! 20.06.2014

Als reactie op het gerucht verspreid door de Stad Ronse dat er aan Waalse zijde wil meegewerkt worden aan de doortrekking van de N60, meldt Jean-Luc Crucke, Burgemeester van Frasnes-Lez-Anvaing en Waals Parlementslid : "Les bruits évoqués sont totalement contraires à toutes les informations dont je dispose et plus aucun euro n'est prévu pour ce dossier dans le budget wallon".

Flyers in alle brievenbussen van Ronse

Op vrijdag 6 juni krijgen alle Ronsenaars deze folder in de bus.

Persconferentie

Op zaterdag 7 juni om 10u geeft onze actiegroep een persconferentie in Café Harmonie op de Markt in Ronse.

Facebook

Geef ons een duim omhoog op onze Facebookpagina.
 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy